skip to the main content area of this page
123
تجهیزات و دستگاههای عمومی آزمایشگاهی----تجهیزات و دستگاههای مربوط به صنایع غذایی --------تجهیزات و دستگاههای مربوط به اسپکتروسکوپی و کروماتوگرافی------------تجهیزات و دستگاههای مربوط به آب و فاضلاب------------تجهیزات و دستگاههای مربوط به ژنتیک - آسیب شناسی - بیوتکنولوژی-------------تجهیزات مربوط به دارو و داروسازی-------------تجهیزات و دستگاههای مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی--------------تجهیزات و دستگاههای مربوط به گیاه پزشکی و فیزیولوژی گیاهی----------------تجهیزات و دستگاههای مربوط به کشاورزی و زراعت-----------------تجهیزات و دستگاههای مربوط به هیدرولوژی----------------تجهیزات و دستگاههای مربوط به هواشناسی-------------------------

رفراكتومتر سري RX-i

مشاهده رفراكتومتر سري RX-iشامل مدلهاي :RX -5000i –PlusRX -5000iRX -7000i... توضیحات بیشتر


TRIME-FM3

مشاهده TRIME-FM3TRIME-FM3 ... توضیحات بیشتررفراكتومتر سري ABBE

مشاهده رفراكتومتر سري ABBE  مدل : DR –M2 ,4تنها رفراكتومتر ABBE تحقيقاتي دنيا با قابليت كاركرد در طول موج هاي مختلف و نمايش شاخص هاي مختلف به صورت ... توضیحات بیشتر